blackout

PHOTO

Nataliya Masharova

VIDEO

Anatoli Ulyanov

NYC2012